پرداخت امن

پرداخت های  امن ما

1-با استفاده ازدرگاه های بانکی سایت 

2- شماره حساب  جهت کارت به کارت

6396/0711/2012/0944

بنام بهرام ذوالفقاریان اصل

3- نماد الکترونیکی موجود درسایت عامل اعتماد شما برما میباشد.