بازرگانی فایکو 110اولین وبرترین تولید کننده ستکاھای جکدار وثابت فلزی داخل تختخوابی در شمالغرب

ستکا ثابت فلزی جایگزینی مناسب برای ستکاھای ثابت چوبی داخل تختخوابی میباشد

مزیت ان بر نوع چوبی در سبک بودن واستحکام بالا وداشتن رنگ ھیدرواستاتیک ضد خش میباشد

ھزینه ارسال بر عھده مشتری میباشد درصورت موجود نبودن حتما با دفتر فروش ھماھنگ شوید

 مدیر فروش 09...

بازرگانی فایکو 110اولین وبرترین تولید کننده ستکاھای جکدار وثابت فلزی داخل تختخوابی در شمالغرب

ستکا ثابت فلزی جایگزینی مناسب برای ستکاھای ثابت چوبی داخل تختخوابی میباشد

مزیت ان بر نوع چوبی در سبک بودن واستحکام بالا وداشتن رنگ ھیدرواستاتیک ضد خش میباشد

ھزینه ارسال بر عھده مشتری میباشد درصورت موجود نبودن حتما با دفتر فروش ھماھنگ شوید

 مدیر فروش 09148374438

دفتر فروش 04134784798

بیشتر

ستکا ثابت فلزی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف