این جک ها ضامندار میباشند و قابیلت قفل شوندگی دارن 

روش عملکرد این جک ها به این صورت هست که تا زمانی که قفل این جک ها فشار داده نشده باشند این جک ها عمل نخواهد کرد و برعکس 

جک گازی ضامندار (سوزنی )(قفل شونده  

لیست مقایسه محصولات

انصراف